Виртуальный кабинет

Витруальный кабинет

unnamed (2)

College SmartNation — техникалық және кәсіптік білім беру саласында мемлекеттік қызметтерді алуға арналған бірыңғай портал*, колледждердің жалпыға қол жетімді тізілімі және колледжді басқару жүйесі.

College SmartNation — единый портал для получения государственных услуг в сфере технического и профессионального образования*, общедоступный реестр колледжей и система управления колледжем.